Η εταιρεία

Η εταιρεία

Η AKTES είναι μια επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Αρχαίων Ακτογραμμών που λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2019.

Αφορμή για την ίδρυσή της αποτέλεσαν οι πολύχρονες έρευνες των μελών της σχετικά με τις μεταβολές του επιπέδου της θάλασσας και της επίδρασής τους στο παράκτιο ανθρωπογενές περιβάλλον. Η επιταχυνόμενη κατά τα τελευταία χρόνια άνοδος της μέσης θαλάσσιας στάθμης, παράλληλα με την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας, αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στα επόμενα χρόνια.

Αντικείμενο

Η μελέτη των μεταβολών του επιπέδου της θάλασσας στην προϊστορική και ιστορική χρονοκλίμακα, η συστηματική έρευνα των παράκτιων γεωμορφών και τοπίων, η γεωαρχαιολογική μελέτη των ακτών και η κατανόηση των ακτογραμμών ως δυναμικών φυσικών και πολιτιστικών συστημάτων αποτελεί το επίκεντρο των ενδιαφερόντων μας. Η ανάπτυξη μιας διεπιστημονικής μεθόδου προσέγγισης βασίζεται στη συνεργασία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, όπως της γεωλογίας και παράκτιας γεωμορφολογίας, της αρχαιολογίας και ιστορίας, των εφαρμογών παράκτιας τοπογραφίας, γεωδαισίας και γεωφυσικής.

Οι βυθισμένες και ανυψωμένες γεωμορφές και παράκτιες αρχαιότητες, διάσπαρτες στην ελληνική επικράτεια, αποτελούν πολύτιμους δείκτες της μεταβολής της θαλάσσιας στάθμης και του χρόνου που συντελέστηκε. Η AKTES, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και το δημοσιευμένο αρχαιολογικό υλικό, ευαισθητοποιούνται στην καταγραφή και ερμηνεία της γεωαρχαιολογικής πληροφορίας ιχνηλατώντας το παράκτιο τοπίο στην ιστορική του διαδρομή και ανασυστήνοντας τη διαλεκτική χώρου και χρόνου, ιστορίας και γεωγραφίας των ακτών.

Η καταβύθιση των ακτών του ελληνικού χώρου και εν γένει της ανατολικής Μεσογείου συνεπάγεται περιβαλλοντική αλλαγή στο παράκτιο τοπίο, θαλάσσια επίκλυση, υποχώρηση της ακτογραμμής και απώλεια γης, ενώ παράκτιες αρχαίες κατασκευές χάνονται κάτω από τη θάλασσα. Εάν το παρελθόν αποτελεί το κλειδί για το μέλλον, η συσχέτιση των παρελθόντων με τα μελλοντικά επίπεδα της θάλασσας και η πρόβλεψη του ρυθμού ανόδου της θαλάσσιας στάθμης στο εγγύς μέλλον αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το σχεδιασμό των παράκτιων έργων υποδομής και τη λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας.

H AKTES, αναπτύσσοντας ερευνητικό και μελετητικό έργο, διοργανώνοντας διαλέξεις, συνέδρια και σεμινάρια, και συντονίζοντας εκδοτικές προσπάθειες, επιχειρεί την προβολή αυτών των καίριων θεμάτων. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία μιας ανοικτής διαδικτυακής πλατφόρμας που να περιλαμβάνει τους δείκτες της σχετικής μεταβολής του επιπέδου της θάλασσας στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου, δημιουργώντας ένα πολύτιμο αρχείο γεωαρχαιολογικής πληροφορίας διαθέσιμο στον μελλοντικό ερευνητή.