Βαθυμετρία – Παλαιογεωγραφία του όρμου Αναβύσσου Αττικής

Γεωμορφολογική αποτύπωση πυθμένα αβαθούς υδάτινης ζώνης με χρήση πολυδεσμικού ηχοβολιστή: πιλοτική εφαρμογή στον όρμο Αναβύσσου Αττικής

Το ερευνητικό έργο ξεκίνησε το 2023, κατόπιν σχετικής αδειοδότησης του ΥΠΠΟΑ, και θα ολοκληρωθεί εντός του 2024. Υλοποιείται από την Εταιρεία Μελέτης Αρχαίων Ακτογραμμών – AKTES σε συνεργασία με την Εταιρεία METRICA ΑΕ, η οποία διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την πραγματοποίησή του.
Η έρευνα περιλαμβάνει τη λεπτομερή βαθυμετρική αποτύπωση της υδάτινης ζώνης του όρμου Αναβύσσου, που βρίσκεται στη ΝΔ πλευρά της Αττικής, στο Σαρωνικό κόλπο. Η βαθυμετρική έρευνα πραγματοποιείται με χρήση σύγχρονου πολυδεσμικού ηχοβολιστή (Multibeam Echo Sounder), η οποία συμπληρώνεται με μηχανικές μετρήσεις βάθους κυρίως σε επιλεγμένες ρηχές ζώνες (<2 m). Στόχος είναι η σύνταξη αναλυτικού βυθομετρικού διαγράμματος, σε κατάλληλη κλίμακα, με περιεχόμενη σημειακή αναγραφή βυθομετρικής πληροφορίας και ισοβαθών καμπυλών, καθώς και η τρισδιάστατη (3D) γεωμορφολογική αναπαράσταση του αναγλύφου του θαλάσσιου πυθμένα, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι γεωμορφολογικές (φυσικές) και οι ανθρωπογενείς (τεχνητές) δομές.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ενσωματωθούν στο ερευνητικό πρόγραμμα «The Roman Attica Project – RAP» (https://romanattica.eu/), που διεξάγεται στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με τη συμμετοχή μελετητών από πολλούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, και το οποίο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κόμβος για τη διάδοση της έρευνας για τη Ρωμαϊκή Αττική και την Αθήνα.

Ερευνητική ομάδα

Δρ Ελένη Κολαΐτη (AKTES), Παναγιώτης Μερτίκας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ (METRICA AE), Δρ Νίκος Μουρτζάς (AKTES), Θεοδωρής Ξενάκης, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc (METRICA AE).